Uniwersytet Michigan

Budowa nowego budynku uniwersytetu.

Stats