Schronisko PTTK Orlica

Widok na Pieniny ze schroniska PTTK Orlica.